Statut

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII.124.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 29 października 2015 r.

Statut Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie

  Rozdział I
Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Miejska Rada Seniorów w Pruszkowie, zwana dalej Radą, podejmuje działania
  w celu integracji pruszkowskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania i wspierania udziału osób starszych w życiu społeczności lokalnej Pruszkowa.
 2. Miejska Rada Seniorów w Pruszkowie składa się z przedstawicieli osób starszych – mieszkańców Pruszkowa, reprezentujących wszystkie obszary miasta, w tym przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych takich jak organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące uniwersytety trzeciego wieku.
 3. Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym dla organów Miasta Pruszkowa.
 4. Siedzibą Rady jest Miasto Pruszków.
 5. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Urząd Miejski w Pruszkowie.

Rozdział II
Zakres zadań Rady

 § 2

Rada działa w następujących obszarach:

 • integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
 • wspierania aktywności osób starszych,
 • profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych,
 • zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji osób starszych,
 • zapewnienia osobom starszym dostępu do edukacji i kultury.

§ 3

Do zadań Rady należy:

 • współpraca z władzami Miasta Pruszkowa przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach osób starszych, w tym przedstawianie propozycji zadań o charakterze priorytetowym,
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu osób starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych,
 • propagowanie wśród osób starszych oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej,
 • monitorowanie potrzeb osób starszych zamieszkałych w Pruszkowie,
 • zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących osób starszych,
 • podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności.
 • budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych,
 • współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami działającymi w szczególności na rzecz osób starszych,
 • promowanie partnerstwa między samorządem lokalnym a organizacjami społecznymi działającymi w szczególności na rzecz osób starszych,
 • upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych na terenie miasta na rzecz osób starszych,
 • prowadzenie edukacji społecznej o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym.

Rozdział III
Skład Rady

 § 4

 1. Skład osobowy Rady powoływany jest na okres kadencji trwającej 4 lata.
 2. W skład Rady wchodzi nie mniej niż 9 i nie więcej niż 15 osób nazywanych członkami rady.
 3. Osoby, o których mowa w ust. 2 wybierane są na spotkaniu zwołanym przez Prezydenta Miasta Pruszkowa
 4. Termin spotkania, o którym mowa w ust. 3 Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza:
  1. na stronie internetowej miasta,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Pruszków,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruszkowie oraz miejskich słupach ogłoszeniowych
  4. w biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego,
  5. w mediach lokalnych.
 5. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 4 Prezydent Miasta Pruszkowa podaje w szczególności:
  1. informację o terminie i miejscu spotkania,
  2. termin zgłaszania kandydatur do Rady,
  3. informację o trybie i zasadach wyborów do Rady.
 6. Kandydat na członka Rady wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury przedstawia listę poparcia zawierającą minimum 12 podpisów osób, które w dniu podpisania listy ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Pruszkowa.
 7. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem Miasta Pruszkowa, która najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie, o którym mowa w ust. 3 ukończyła 60 rok życia i jest obecna na spotkaniu.
 8. Wybory przeprowadzane na spotkaniu, o którym mowa w ust. 3 są bezpośrednie i tajne.
 9. Każdy uczestnik spotkania o którym mowa w ust. 3, posiadający bierne prawo wyborcze zgodnie z zapisami ust. 8 wskazuje na karcie wyborczej nie więcej jak trzech kandydatów do rady. W wypadku zaznaczenia większej ilości kandydatów kartę do głosowana uznaje się za nieważną.
 10. Wzór karty wyborczej, jak również wzór karty zgłoszenia kandydatów stanowią załącznik Nr 1 i 2 do Statutu Rady.
 11. Zgłoszenia kandydatów do Rady dokonuje się w wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Pruszkowa wydziale Urzędu Miasta Pruszkowa, przez okres minimum 5 dni roboczych i w terminach podanych w ogłoszeniu o którym mowa w ust. 4
 12. Prezydent Miasta Pruszkowa wydaje obwieszczenie zawierające listę imienną kandydatów do Rady Seniorów wraz z krótkim biogramem kandydata najpóźniej na 7 dni przed spotkaniem o którym mowa w ust. 3.
 13. Nad przebiegiem spotkania o którym mowa w ust. 3 czuwa komisja składająca się z trzech osób wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa. Członkowie komisji ustalają uprzednio imienną listę kandydatów do Rady zawierającą nazwiska wszystkich osób, które dokonały formalnie poprawnego zgłoszenia w czasie przewidzianym ogłoszeniem o którym mowa w ust. 5.
 14. Z przeprowadzonych wyborów komisja sporządza protokół zawierający dane kandydatów oraz liczbę głosów, jakie otrzymali.
 15. Za wybranych uważa się nie więcej niż 15 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów wśród kandydatów uzyskujących najmniejszą liczbę głosów kwalifikujących do składu rady przeprowadza się losowanie.

Rozdział IV
Organy i tryb pracy

 § 5

 1. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
 2. Członkowie Rady są równi w prawach i obowiązkach.
 3. Członek Rady ma prawo:
  1. zgłaszać stanowiska, opinie, wnioski,
  2. składać zapytania w sprawach związanych z działalnością Rady,
  3. uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności Rady.
 4. Obowiązkiem członka Rady jest:
  1. aktywny udział w pracach Rady,
  2. informowanie społeczności lokalnej o działalności Rady,
  3. informowanie o swojej nieobecności na posiedzeniach Rady.

§ 6

 1. Prezydent Miasta Pruszkowa zwołuje pierwsze posiedzenie Rady.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady otwiera i prowadzi do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Prezydent Miasta Pruszkowa lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady
  i Wiceprzewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady. Pierwszy wybór Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady powinien nastąpić na pierwszym posiedzeniu Rady.
 4. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, a w szczególności:
  1. ustala termin posiedzeń i porządek obrad,
  2. zwołuje posiedzenia,
  3. prowadzi posiedzenia,
  4. zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych.
 5. Posiedzenia, za wyjątkiem ust. 1 zwołuje Przewodniczący Rady:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek połowy składu Rady,
  3. na wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa lub Przewodniczącego Rady Miejskiej Pruszkowa.
 6. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 7

 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Rady są jawne. Bez prawa udziału w głosowaniu, z prawem zabierania głosu w dyskusji mogą w posiedzeniach uczestniczyć osoby nie będące członkami Rady.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie stanowisk, opinii, wniosków.
 4. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie oraz w uchwalonym przez Radę regulaminie pracy.
 5. Głosowanie w sprawach omawianych przez Radę jest jawne z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie i Regulaminie Rady.
 6. Posiedzenia, na wniosek podmiotów, o których mowa w § 6 ust. 5 lit. b i c Przewodniczący Rady zwołuje w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.
 7. Sposób zawiadamiania członków Rady o terminach i porządku posiedzeń Rady określa Regulamin Rady.
 8. Informacje o terminach i porządku posiedzeń Rady podaje się do publicznej wiadomości:
  1. na stronie internetowej miasta,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Pruszków,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruszkowie
 9. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, zawierający:
  1. numer, datę i miejsce posiedzenia,
  2. imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
  3. porządek obrad,
  4. streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
  5. treść podjętych stanowisk, opinii, wniosków,
  6. wyniki głosowania.
 10. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady
 11. Do protokołu załącza się listę obecności członków Rady obecnych na posiedzeniu.

 §8

Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje:

 1. wskutek upływu kadencji, na jaką został on wybrany,
 2. wskutek złożenia rezygnacji,
 3. wskutek śmierci członka Rady,
 4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Rady, o którym mowa w § 8 ust. 1
  z wyjątkiem punktu a), w jego miejsce wstępuje pierwsza z osób, która na spotkaniu,
  o którym mowa w § 4 ust. 3 otrzymała największą liczbę głosów. W przypadku braku takiej osoby, Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza kolejne spotkanie,
  zgodnie z § 4 ust. 3 i ust. 4.
 5. Prezydent Miasta Pruszkowa może nie zwoływać kolejnego spotkania o którym mowa w ust. 2, zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 i ust. 4. jeśli do końca kadencji Rady pozostało mniej niż sześć miesięcy a w radzie zasiada przewidziana niniejszym statutem minimalna liczba członków rady tj. nie mniej niż 9 osób.
 6. Kadencja członków Rady wchodzących do Rady w miejsce innych członków trwa
  do końca kadencji Rady.
 7. Odwołanie Przewodniczącego Rady z pełnienia jego funkcji następuje w trybie określonym dla jego powołania, na jego wniosek lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego Rady.
 8. Przewodniczący Rady przekazuje podjęte stanowiska, opinie, wnioski Prezydentowi Miasta Pruszkowa oraz Radzie Miejskiej Pruszkowa za pośrednictwem jej Przewodniczącego.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

  § 9

Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

Plik do pobrania: Uchwała Nr XII.124.2015 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie i nadania jej Statutu